Doopsgezinde Kerken in Friesland

Home Verzamelbanden
OA Boek 25
OA Boek 19
OA Boek 18
OA Boek 17
Akkrum
Balk
Ballum
Berlicum
Bolsward
Buitenpost
Damwoude
De Knipe
Dokkum
Drachten
Gorredijk
Grouw
Hallum
Harlingen
Heerenveen
Hollum
Holwerd
IJlst
Irnsum
Itens
Joure
Koudum
Leeuwarden
Makkum
Nes,A
Oldeboorn
Oude Bildtzijl
Pingjum
Poppingawier
Rottevalle
Sneek
St.Annaparochie
Staveren
Stiens
Surhuisterveen
Terhorne
Ternaard
Tjalbert
Veenwouden
Warga
Warns
Witmarsum Monument
Wolvega
Workum
Zwaagwesteinde